I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1

Nájemce a pronajímatel uzavřeli Smlouvu o nájmu dopravního prostředku označenou evidenčním číslem uvedeným v jejím záhlaví (dále jen „Smlouva“). Smlouva se skládá ze smluvního formuláře, který obsahuje evidenční číslo smlouvy, identifikaci smluvních stran, specifikaci vozidla, část smluvních ujednání, jako je například výše kauce za nájem vozidla, a předávací protokol, dále z ceníku pronajímatele a z těchto Všeobecných obchodních podmínek. Součástí Smlouvy jsou i případné dodatky Smlouvy a další dokumenty, o kterých to Smlouva resp. tyto Všeobecné obchodní podmínky stanoví.  Se skutečností, že nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele byl nájemce ze strany pronajímatele seznámen a je si tedy vědom, že jej tyto Všeobecné obchodní podmínky zavazují (Všeobecné obchodní podmínky jsou dále označovány jen jako „obchodní podmínky“ nebo „VOP“).

 2

Smluvní strany konstatují, že na základě Smlouvy se pronajímatel zavázal přenechat nájemci do užívání motorové vozidlo specifikované ve Smlouvě (dále jen „vozidlo“), a to na dobu určitou uvedenou ve Smlouvě. Za přenechání vozidla se nájemce zavázal uhradit pronajímateli nájemné určené v souladu s platným ceníkem pronajímatele, za účelem čehož bude ze strany pronajímatele po skončení doby nájmu vystaven příslušný daňový doklad.

II. POSTUP PŘI PŘEVZETÍ VOZIDLA NÁJEMCEM

1

Při převzetí předmětného vozidla je nájemce oprávněn si jej řádně prohlédnout a ověřit jeho přesnou identifikaci, zkontrolovat si dokumentaci k vozidlu a přezkoušet, zda je plně funkční. Případné zjištěné drobné nedostatky (například malá laková poškození) budou zaznamenána v předávacím protokolu a nájemce jej potvrdí svým podpisem. Převzetím vozidla nájemce potvrzuje, že vozidlo je funkční a způsobilé k účelu nájmu. Do předávacího protokolu se dále zapíše stav nádrže vozidla, stav najetých kilometrů a případně další důležité údaje (například svítící ukazatele jakýchkoliv kontrolek na palubní desce vozidla apod.). Za účelem dokumentace vozidla před jeho předáním nájemci je pronajímatel oprávněn pořídit si případně i úplnou fotodokumentaci vozidla.

 

2

S předmětným vozidlem bude nájemci předáno i osvědčení o technickém průkazu vozidla (malý technický průkaz), doklad o povinném ručení, dálniční známka pro ČR a zákonná povinná výbava.

 

3

Předání a převzetí předmětného vozidla potvrdí smluvní strany podpisem protokolem o předání vozu, který je obsahovou součástí Smlouvy.

III. NÁJEMNÉ

1

Nájemné za předmětné vozidlo bude stanoveno v souladu s ceníkem pronajímatele, a to buď pevnou částkou, nebo v případě nájmu sjednaného na dobu delší než měsíc bude toto stanoveno ve formě pravidelných měsíčních splátek, v takovém případě uhradí nájemce první splátku nájemného před převzetím předmětného vozidla (před začátkem doby nájmu). Každá další měsíční splátka je splatná vždy každý první den následujícího kalendářního měsíce v souladu se splátkovým kalendářem uvedeným ve smluvním formuláři.

 

2

Nájemce se zavazuje platit všechny splátky včas a v dohodnuté výši v souladu s pokyny pronajímatele.

 

3

Nájemce je povinen platit sjednané nájemné i v případě, že dojde k poškození či zničení předmětného vozidla, a to až do okamžiku, kdy příslušná pojišťovna konstatuje totální škodu předmětného vozidla, popř. dojde-li k odcizení vozidla až do chvíle, kdy příslušný orgán policie úředním rozhodnutím konstatuje, že došlo k odcizení předmětného vozidla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že pokud nájemce nepředá pronajímateli vozidlo nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení doby nájmu, bude předmětné vozidlo považováno za odcizené. Nájemce bere na vědomí, že v takovém případě podá pronajímatel u příslušného orgánu Policie ČR trestní oznámení z důvodu podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

IV. KAUCE ZA PRONÁJEM VOZIDLA

1

Před předáním vozidla je pronajímatel oprávněn požadovat od nájemce úhradu vratné kauce ve výši 30.000,-Kč — 80.000,-Kč, jako garanci za případné závazky plynoucí z nájmu vozidla nájemcem.

 

2

Výše kauce bude pronajímatelem určena v závislosti na aktuální ceně konkrétního vozidla.

 

3

Vratná kauce bude nájemcem uhrazena v hotovosti nebo platební kartou před předáním vozidla nájemci a následně bude nájemci vyúčtována ke dni skončení nájmu, resp. ke dni, kdy nájemce předá vozidlo zpět pronajímateli. Složením kauce není dotčena povinnost nájemce platit nájemné. Pronajímatel je oprávněn jednostranně vůči složené kauci započíst veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vyplývající z uzavřené Smlouvy, zejména pak své pohledávky na neuhrazeném nájemném, své pohledávky spočívající v nároku na náhradu škody způsobené na vozidle v době trvání nájemního vztahu dle Smlouvy, pohledávky smluvních pokutách apod.

V. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

1

Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen při opuštění vozidla vyvarovat se ponechávání jakýchkoliv ležících zavazadel nebo jiných předmětů v interiéru vozidla, a to z důvodu, že by tyto mohly být podnětem k vniknutí třetí osoby do vozidla. Nájemce se dále zavazuje neponechávat uvnitř vozidla jakékoli dokumenty k vozidlu (technický průkaz, doklady o zákonném pojištění, klíče atd.) a vozidlo při jeho opuštění vždy uzamknout.

 

2

Nájemce je povinen v případě vzniku jakékoliv pojistné události na vozidle poskytnout pronajímateli veškerou součinnost, zejména se zavazuje jakoukoliv pojistnou událost nahlásit Policii příslušného státu, vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“ a zajistit další potřebné dokumenty vztahující se k vzniklé škodě s tím, že je povinen o pojistné události neprodleně informovat pronajímatele. Při nesplnění této povinnosti je nájemce povinen nahradit pronajímateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku povinnosti uhradit smluvní pojišťovně jakékoliv sankce za opožděné nahlášení takové skutečnosti. V případech, kdy se zákonné nebo havarijní pojištění nebude vztahovat na krytí vzniklé škody způsobené nájemcem v plném rozsahu, je nájemce povinen nahradit pronajímateli část škody, kterou toto pojištění nekryje. V případech, kdy se havarijní pojištění na krytí vzniklých škod na vozidle nebude nevztahovat vůbec, se nájemce zavazuje nahradit pronajímateli celou výši škody vzniklé na vozidle v době trvání nájmu dle Smlouvy.

 

3

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během jeho užívání projeví. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat vozidlo pro vady.

 

4

Vady, které se na vozidle objeví v průběhu trvání nájmu a které nájemce řádně nahlásí pronajímateli, odstraní na své náklady pronajímatel. Pronajímatel však není na svůj náklad povinen odstranit závady, které na vozidle vzniknou v důsledku nesprávného užívání vozidla nájemcem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání vozidla anebo porušením podmínek Smlouvy ať už nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup.

 

5

Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele používat vozidlo pro účely taxislužby, vnitrostátní a mezinárodní přepravy, transferu, komerční přepravy, autopůjčovny nebo autoškoly, zúčastňovat se s vozidlem závodů, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, popřípadě předat vozidlo do užívání třetím osobám. Za třetí osobu se pro účely tohoto ustanovení nepovažují rodinní příslušníci nájemce, či jeho statutární orgán a zaměstnanci společnosti nájemce, je-li tento právnickou osobou. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět na vozidle jakékoliv úpravy či změny, včetně umístění reklamy.

 

6

Nájemce bere na vědomí, že pro případ nezaplacení nájemného, neplacení jiných nákladů spojených s pronájmem, při závažném porušení smluvních podmínek nebo v okamžiku, kdy náklady na opravy závad na vozidle, které je nájemce povinen uhradit dle článku X. odst. 4 těchto VOP, převýší hodnotu složené kauce, je pronajímatel oprávněn předmětné vozidlo dálkově zablokovat a následně jej nájemci odebrat a vypovědět nájemní smlouvu před skončením doby nájmu bez výpovědní doby.

 

7

Nájemce je oprávněn v době trvání nájmu překročit aktuální celkový limit najetých km vzhledem k aktuálnímu období nájmu maximálně o 50 % svého měsíčního tarifu. V případě porušení této povinnosti pronajímatel má právo požadovat úhradu km nad povolený limit.

 

8

V případě překročení celkového limitu km je nájemce povinen doplatit rozdíl, o který sjednaný limit km převýšil, a to vynásobením počtu překročených km s cenou za 1 km nad limit sjednaný ve Smlouvě.

 

9

Nájemce není oprávněn ve vozidle kouřit.

 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

1

Pronajímatel je povinen pojistit vozidlo pro případ poškození nebo zničení v důsledku havárie, poškození nebo zničení v důsledku živelné události, pro případ odcizení vozidla s územním rozsahem ČR a ostatní evropské země, včetně pojištění sedadel. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle ani za škody způsobené osobám přepravovaným na ostatních sedadlech vozidla.

 

2

Pronajímatel je povinen zajistit v plném rozsahu servis vozidla spočívající v provádění pravidelných garančních a po garančních prohlídek dle servisního plánu a provádění preventivních prohlídek vozidla nejméně jedenkrát za šest měsíců nebo po každých najetých 10.000 km.

 

3

Pronajímatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat stav, umístění a způsob užívání vozidla, a to i bez předchozího oznámení takové kontroly nájemci. Nájemce uděluje pronajímateli svolení k přístupu k vozidlu za účelem kontroly stavu, umístění a způsobu užívání vozidla.

 

4

Pronajímatel je oprávněn provádět prostřednictvím GPS lokátoru umístěného ve vozidle kontrolu pohybu vozidla, jeho rychlosti a bodů zastavení.

 

5

Pronajímatel výslovně seznamuje nájemce se skutečností, že vozidlo je vybaveno systémem SHERLOG, systémem sledování vozu na dálku a systémem ostrahy vozu a prohlašuje, že tyto nástroje je oprávněn kdykoliv použít k ochraně vozidla uzná-li to za vhodné. S čímž nájemce vyslovuje svůj výslovný souhlas.

VII. CESTY DO ZAHRANIČÍ

1

Nájemce je oprávněn použít vozidlo pro cestu do Bulharska, Rumunska a zemí mimo Evropskou Unii je nájemce oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. V případě, že nájemce s vozidlem cestuje do výše uvedených zemí bez souhlasu pronajímatele, bude vozidlo považováno za odcizené a tato skutečnost bude okamžitě nahlášena Policii ČR. V takovém případě je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč a všechny náklady spojené s navracením vozidla. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn vozidlo zastavit, zabránit vozidlu v další jízdě a Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

 

2

Nájemce dále není oprávněn cestovat s vozidlem do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska a Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie, Bulharska, Rumunska, Běloruska a Ukrajiny.

VIII. MAJETKOVÁ A JINÁ PRÁVA K VOZIDLU

1

Nájemce nesmí předmětné vozidlo zcizit či s předmětným vozidlem disponovat v rozporu s účelem Smlouvy (např. jej prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě), kromě svěření vozidla jeho rodinným příslušníkům, popřípadě členům jeho statutárního orgánu, je-li nájemce právnickou osobou.

 

2

Nájemce se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k předmětnému vozidlu. Nájemce je povinen společnosti okamžitě ohlásit uplatnění nároků třetích osob na předmětné vozidlo, odcizení předmětného vozidla, jeho poškození a ztrátu předmětného vozidla. Nájemce nese náklady na obranu (ochranu) proti prosazování nároků třetích osob, ledaže byly zaviněny pronajímatelem.

 

3

Dodatečné úpravy, vestavby nebo jiná zhodnocení předmětného vozidla smí nájemce provést jen na základě písemného souhlasu pronajímatele.

 

4

Nedodrží-li nájemce ustanovení uvedené v předcházejícím odstavci, má pronajímatel mimo jiné právo uplatnit vůči nájemci smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

 

5

Předmětné vozidlo nesmí být použito jiným než běžným způsobem, tj. nesmí být použito např. k rychlostní jízdě, soutěžení, půjčení, přepravě nebezpečných látek nebo cvičným jízdám. Nájemce plně odpovídá za škodu způsobenou použitím předmětného vozidla způsobem jiným než běžným. V případě opakovaného porušení daného bodu pronajímatel má právo ponechat kauci v plné výší.

 

6

Nájemce není oprávněn k technickým zásahům na předmětném vozidle kromě běžné údržby dle instrukcí výrobce (výměna žárovek apod.). Nájemce berte na vědomí, že k technickým zásahům do vozidla jsou oprávněny pouze servisy autorizované výrobcem nebo dovozcem předmětného vozidla dané značky.

 

7

Nájemce je povinen před každým použitím předmětného vozidla překontrolovat jeho technický stav, a to včetně „kontrolek“ na přístrojové desce. V opačném případě je nájemce povinen informovat o nich pronajímatele, který zajistí jejich odstranění prostřednictvím autorizovaného servisu.

 

8

Nájemce hradí veškeré pokuty udělené příslušnými orgány policie či státní správy v souvislosti s používáním předmětného vozidla v rozporu s příslušnými předpisy během doby trvání nájmu. Pokud je v takovém případě pokutována přímo pronajímatel jako provozovatel vozidla, je pronajímatel oprávněna náklady vynaložené na pokutu a případná řízení před příslušnými orgány přeúčtovat nájemci a tyto náklady na nájemci požadovat. Nájemce je povinen vést evidenci, kdo a kdy předmětné vozidlo řídil v případě, že k tomu oprávněno více osob. Pokud bude pronajímatel vyzván orgánem Policie ČR či státní správy k identifikaci řidiče vozidla v okamžiku spáchání dopravního přestupku, je nájemce povinen pronajímateli toto ne jeho výzvu obratem sdělit.

 

9

Pronajímatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk nájemce, či jiné osoby, v souvislosti s případnou nemožností dočasně či trvale užívat předmět nájmu v důsledku jeho závady.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODY NA VOZIDLE

1

Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení předmětného vozidla nebo jeho vybavení, které nejsou kryty pojištěním vozu, odpovídá nájemce, to neplatí, prokáže-li nájemce, že i při vynaložení veškeré možné opatrnosti a péče nebylo možné vzniku škody na předmětném vozidle zabránit.

 

2

V případě poruchy fungování počítače ujetých kilometrů upozorní nájemce bez prodlení, nejpozději však od 24 hodin, na tuto skutečnost pronajímatele a umožní mu tuto závadu bezodkladně odstranit. Nájemce nesmí měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů.

X. ÚDRŽBA VOZIDLA A SERVISNÍ NÁKLADY

1

Nájemce se po dobu trvání nájmu zavazuje provádět běžnou údržbu vozidla na svůj náklad, například pravidelné mytí a voskování karoserie vozu, úklid interiéru vozu apod.

 

2

V případě vzniku závady na vozidle bránící jeho řádnému užívání, se nájemce zavazuje neprodleně informovat pronajímatele, který následně zajistí opravu takové závady.

 

3

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout provedení oprav předmětného vozidla požadovaných nájemcem, pokud tyto nebrání užívání vozidla a jejich odstranění by bylo pro pronajímatele ekonomicky nerentabilní.

 

4

Smluvní strany se dohodly, že je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady na opravu vozidla, které mu vzniknou v důsledku odstraňování závady na vozidle způsobné jednáním nájemce, byť i z důvodu jeho nedbalosti, a to ve výši, jenž nebude na náhradu takových škod uhrazena ze strany pojišťovny poskytující havarijním pojištění vozu, jako jsou zejména oprava a výměna náhradních dílů vozu poškozených při nehodě. Dále nájemce odpovídá za škody na vozidle způsobené jeho nedostatečnou, anebo nevhodnou údržbou ze strany nájemce, například použitím nevhodných pohonných hmot nebo nemrznoucí směsi, nedoplňováním předepsané hladiny oleje a nemrznoucí směsi, promeškáním možnosti záruční opravy apod. Dále nese nájemce zejména náklady vzniklé ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání k vozu, náklady vzniklé nutností výměny světlometů nebo skel vozu, náklady na odtahovou službu vzniklé v důsledku havárie vozu, nebudou-li tyto plně hrazeny ze strany pojišťovny.

XI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ ŘÁDNÉ UKONČENÍ

1

Smlouva je uzavřena na dobu určitou uvedenou ve smluvním formuláři a končí uplynutím doby nájmu. Tím není dotčeno právo pronajímatele vymáhat po nájemci úhradu všech nezaplacených závazků po uplynutí doby trvání této Smlouvy.

 

2

V případě, že při skončení nájmu bude zjištěno, že ujeté km dle tachometru ke dni předání vozidla budou vyšší, než byl sjednaný limit ujetých kilometrů, je nájemce povinen zaplatit poplatek uvedený ve výši 4,-Kč za každý km ujetý nad tento stanovený limit.

XII. ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY PŘED UPLYNUTÍM DOBY NÁJMU

1

Smlouva může být předčasně ukončena oboustrannou dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, v případě zániku vozidla, jako předmětu nájmu, tj. mimo jiné dojde-li k odcizení předmětného vozidla — nájemce je v takovém případě povinen předložit pronajímateli k prokázání takové skutečnosti příslušný úřední podklad vydaný Policií ČR popsaným v odst. 6 tohoto článku VOP, dále v případě úmrtí nebo zániku nájemce či pronajímatele.

 

2

Smlouva může být dále před uplynutím sjednané doby nájmu ukončena písemnou výpovědí pronajímatele, a to v případě, že nájemce závažným způsobem nebo opakovaně poruší podmínky nájmu sjednané ve Smlouvě. Za závažné porušení Smlouvy se považuje zejména prodlení nájemce s platbami nájemného, porušení článku VII. odst. 1 těchto VOP tedy případ, kdy nájemce bez souhlasu pronajímatele vycestuje s vozidlem do určených zemí, taktéž porušení zákazu vycestovat s vozidlem do zemí uvedených v článku VII. odst. 2 těchto VOP a dále porušení povinnosti nájemce neprodleně oznámit závadu na vozidle dle článku X., odst. 1 těchto VOP. V případech závažného porušení podmínek nájmu sjednaných ve Smlouvě je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní vztah výpovědí bez výpovědní doby.

 

3

Dále je pronajímatel oprávněn vypovědět Smlouvu dojde-li k naplnění premisy článku V odst. 6 těchto VOP, nebo bude-li na majetek nájemce je prohlášen konkurz. V takových případech činí výpovědní doba 15 dní ode dne doručen í písemné výpovědi nájemci.

 

4

Nájemce je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu v případě, že pronajímatel odmítne zajistit odstranění závady vozidla bránící nájemci v jeho řádném užívání, přestože nájemce takovou závadu na vozidle sám nezpůsobil a neprodleně ji nahlásil pronajímateli v souladu se článkem X. odst. 2 těchto VOP.

 

5

Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně, přičemž pro vyloučení veškerých pochybností se smluvní strany dohodly, že výpověď se má za doručenou 3 (třetí) pracovní den po její odeslání na adresu druhé smluvní strany. V případech, kdy lze Smlouvu ukončit bez výpovědní doby, nastává účinnost výpovědi okamžikem jejího doručení.

 

6

V případě prokázaného odcizení předmětného vozidla končí Smlouva dnem, v němž bylo společnosti doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání určité osoby, odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý pachatel), nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení smlouvy jinak.

 

7

Při úplném zničení předmětného vozidla (totální havárie) končí Smlouva dnem, v němž pronajímatel obdržel písemné potvrzení jeho smluvní pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení předmětného vozidla, nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak.

XIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1

Smluvní strany se pro případ prodlení nájemce se zaplacením jakékoliv splátky nájemného dohodly, že nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

2

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě totálního poškození vozidla v důsledku dopravní nehody zaviněné nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 % z pořizovací ceny vozidla.

 

3

Pro případ prodlení nájemce s vrácením předmětného vozidla si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení nájemce s jeho vrácením.

 

4

Předmětné vozidlo je nájemce povinen vrátit s plnou nádrží pohonných hmot, neučiní-li tak je povinen uhradit pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

5

Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li k poškození vozidla v době trvání nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli následující smluvní pokuty dle konkrétního předmětu poškození:

  1. propálení sedadla a/nebo dalších části interiérů smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za díl,
  2. trvalé znečištění/poškození sedadla smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za jedno sedadlo,
  3. poškození karoserie smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč,
  4. poškození ALU disku smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč,
  5. poškozené elektroinstalace vozidla ve výši 50.000,-Kč,
  6. zápach interiéru způsobný kouřením v autě smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč,
  7. V případě poškození vozidla v důsledku dopravní nehody zaviněné nájemcem smluvní pokuta ve výši 15% z ceny za opravu takového poškození vyčíslené autorizovaným servisem

6

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě ztráty příslušenství a součástí vozidla (např. technický průkaz, doklad o zákonném pojištění, klíče, registrační značka bude nájemci účtována smluvní pokuta do maximální výše 50.000,-Kč.

 

7

Smluvní strany shodně prohlašují, že nárok pronajímatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

XIV. VRÁCENÍ PŘEDMĚTNÉHO VOZIDLA

1

Nejpozději ke dni skončení nájemného vztahu dle této Smlouvy je nájemce povinen dopravit a předat předmětné vozidlo pronajímatel, a to buď v provozovně pronajímatele, nebo na místě dohodnutém oběma smluvními stranami a nebude-li to možné pak, v sídle pronajímatele zapsaném ve veřejném rejstříku ke dni skončení nájmu.

 

2

Nájemce je povinen předat spolu s předmětným vozidlem i veškeré jeho příslušenství a dokumentaci (např. servisní knihu, návod k obsluze).

 

3

Vozidlo vrátí nájemce s plnou nádrží pohonných hmot.

 

4

Nájemce je povinen předmětné vozidlo navrátit ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení při zohlednění počtu najetých km za dobu trvání nájmu.

 

5

Pronajímatel či jeho zástupce zkontroluje celkový stav vozidla. Nevrátí-li nájemce vozidlo ve výše popsaném stavu je povinen uhradit pronajímateli náklady vynaložené na uvedení vozidla do takovéhoto stavu. V případě, že nedojde ke shodě o stavu a poškození vozidla určí pronajímatel za tímto účelem nezávislého soudního znalce z oboru ceny a odhady motorových vozidel, jenž vozidlo odborně posoudí. Stanovisko takového soudního znalce je pro obě strany závazné. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku ponesou strany rovným dílem.

 

6

Předmětné vozidlo se považuje za řádně vrácené okamžikem podpisu protokolu o převzetí předmětného vozidla oběma stranami.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1

Nájemce je povinen ohlásit písemně pronajímateli do 14 dnů změnu jakýchkoliv důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu společnosti, změnu bankovního konta, ze kterého jsou prováděny platby nájemného apod.

 

2

Smluvní strany se dohodly, že veškeré vztahy mezi nimi, které vyplývají ze Smlouvy se řídí českým právem.

 

3

Všechna smluvní ujednání a veškeré změny Smlouvy musí mít písemnou formu.

 

4

Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemce v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky. Pronajímatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi smluvními stranami – pronájmu vozidla. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem. Osobní údaje nájemce budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení/název, bydliště/sídlo, datum narození/IČO, emailová adresa, telefonní číslo, číslo OP/číslo pasu, číslo řidičského průkazu. Pronajímatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem. Osobní údaje nájemce budou zpracovávány po dobu plnění Smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Nájemce má právo požadovat od pronajímatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Nájemce má též má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má nájemce právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. V případě, že se nájemce bude domnívat, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

5

Podpisem Smlouvy nájemce potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek a že s nimi takto souhlasí. Nájemce bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatelem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11. 9. 2019

Напишите нам

Не стесняйтесь использовать контактную форму ниже, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы.

2 + 2 =